20/10/2019 14:00 Siria - Premier
Postp. Karamah
P-P
Jazeera (SYR)